Дистанционен курс за Координатор по БЗР

Дистанционен курс за Координатор по БЗРКоординатор по ЗБУТ и оценка на условията на работа

За всички места, на които се извършва някаква дейност, се изисква специална оценка на трудовите условия. Процедурата изисква наличие във фирмата или предприятието на квалифицирано лице – групи или комитети по безопасен труд, длъжностно лице по БЗР или координатор по ЗБУТ. Тяхната работа е подчинена на определени критерии, наложени от съответните нормативни актове. В случая, координаторът по безопасна работа следи за прилагането на характерната оценка на трудовата дейност. Разработва план за предотвратяване на професионалния риск. Следи за осигуряването на гаранции и компенсации за работещите във вредни условия.

Координаторът трябва да бъде квалифициран и доказан специалист в съответната трудова дейност. Той периодично преминава курсове на обучение за опресняване на знанията или за усвояване на нови. Чрез дистанционно обучение, избрано от работодателя лице, може да премине квалификационен курс за координатор по БЗР. Образованието и обучението  за сигурността на работната среда дава познания с теоретична и практическа насоченост в областта на здравословните и безопасни условия на работа.

Координаторът по ЗБУТ организира, планира и следи за осъществяване на предписанията за защита на труда на работещите и служителите. Организира превантивната работа по предотвратяване на трудови произшествия и професионални заболявания. Прави задължителен инструктаж на новите работници и периодичен на останалите. Намира се в непрекъснат контакт с контролиращите органи. Освен инструкции, свързани с безопасността, координаторът по БЗР осъществява организацията на работата по безопасен труд. Той следи за информационното осигуряване на работещите във фирмата и насърчава спазването на безопасността и здравето им. Провежда систематично наблюдение на спазването на охраната на труда и създава мерки за нейното непрекъснато подобряване.

Координаторът по безопасна работа следи за постоянното наличие на условия за здрава работна среда,с цел осигуряване и запазване живота и здравето на работещите. Следи и координира действията за осигуряване на безвреден труд, определени според разпоредбите на нормативните актове в защита на интересите на работещите.

Публикувано в Блог и новини, Координатор по БЗР, Обучения по ЗБУТ с етикети , , . Постоянна връзка.