Дистанционно обучение за Координатор по БЗР в строителството

Кога да започнете онлайн обучение за координатор по БЗР в строителството

       Обучението на координатор по безопасност и здраве в строителството е дейност, която трябва да се извърши навреме, за да може това да не пречи на работата и най-вече да я спъва изкуствено, когато всички друго е в ред и функционира. От самата дефиниция на длъжността лесно можем да разберем, че нуждата от координатор възниква още в ранния етап на започване на работа на строителната компания. От самото име координатор следва да разберем, че това е длъжност, която ще извършва синхронизиране между повече от една дейности на работната площадка. Ето защо такъв служител е нужен още по време на процеса на проектирането, когато проектантите са повече от един или има подизпълнители, които също са повече от един на брой. Преди обаче да пристъпите към назначение и обучение, трябва да знаете, че има ясни критерии за предварителния подбор на това лице или лица. Координатор не може да бъде всеки един от вашите работници. На първо място той трябва да притежава техническа грамотност на много високо ниво. И по конкретно знания в областта на монтажа, проектирането и изпълнението на строителните дейности. Професионалният опит е много важен, защото той дава много повече от всяка теоретична подготовка.

       Относно съгласуването на започването на курса, би било добре да може обучението да започне по-рано, преди да са започнали самите дейности по строеж и монтаж. Така ще може да си гарантирате, че няма да изпуснете проект или възложение по причини, които биха били сметнати за лесно преодолими. Най-вероятно координаторът ще трябва да присъства по време на подготвителните работи на площадката, поне като наблюдател, още преди да е започнала същинската му работа като такъв. Това не пречи паралелно със запознаването в работата си да се обучава онлайн на курс по ЗБУТ. Така например вечер ще чете теорията, а през деня ще вижда всичко приложено на практика. По този начин курсът ще премине доста лесно и когато дойде време за изпита за сертификат вече ще сте доста добре подготвени за него. Така и вашият работодател ще има навреме назначен и обучен координатор по ЗБУТ в строителството, който да поеме синхронизирането на всички дейности на строежа или ремонта, с който сте се наели. В общи линии присъствието и работата на координатора се изисква от самото начало на работа на фирмата и е основание за участие в много търгове и други търговски дейности. Така че е важно да сте далновидни и да обучите вашия координатор достатъчно навреме, преди фирмата да започне да функционира. 

Публикувано в Координатор по БЗР, Обучения по ЗБУТ | Етикети: , , , | Коментарите са изключени за Дистанционно обучение за Координатор по БЗР в строителството

Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Онлайн или не, курс за контрол на качеството в строителството

   Поради факта, че в днешно време разнообразието на видовете курсове и квалификации, както и начините на обучение, е много голямо, много от нас се оказват в затруднение да намерят правилния за себе си начин. Често пъти обаче се налага да направим важна стъпка или решение за кратко време. Тогава трябва бързо да се ориентирате в ситуацията и заедно с това да вземете най-доброто решение за вас. В този случай е добре да сте запознати с възможно най-много факти, касаещи обучението, което сте решили да предприемете.

    Конкретно работата по контрол на качеството в строителството и съответствието на влаганите материали изисква доста добра информираност и същевременно възможност за взимане на решение и оценка на факторите. Контролът се извършва на много нива, като отговорността е също доста голяма. Ето защо по-големите компании възлагат това дело на повече от едно лице. В такъв случай практически не е възможно един човек да обхване всички процеси и да бъде постоянно на работа. Ето защо се назначават достатъчно хора, които да могат да обхванат целия процес в неговите най-малки детайли. 

    Започването на работа по контрол на качеството в строителството е предхождана от задължителен курс. В областта на здравето и безопасността на работното място това е най-дългия и скъп курс за подготовка. Така че ако като работодател трябва да инвестирате в обучението на повече от един човек, би следвало сериозно да се замислите за финансовата част. Удачен и значително по-изгоден вариант се явява онлайн обучението за вашите служители. Естествено има много за и много против. Оказва се обаче, че онлайн курсовете са доста практични и не отстъпват по качество от другите. В случая са много удобен вариант, особено при натоварени хора. И все пак това, което ще се изучава, вече е в по-голямата си степен познато на кандидатите за длъжност контрол на качеството. Това е така, защото за тях се изисква минимум бакалавърска степен и инженерна специалност, което прави материята на курса не толкова непозната. Тоест с други думи те леко надграждат върху вече познатото и така онлайн курсът ще има позволи свобода при разпределение на времето, а на управителя на фирмата ще донесе значително финансово облекчение. При някои курсове разликата в цената при онлайн и присъственото обучение е доста сериозна. Фактически колкото по-скъп е като себестойност самия курс, толкова по-голяма ще е разликата. Така че не бързайте да отхвърлите онлайн обучението само защото ви е непознато, а отделете време, за да влезете в час с новостите. 

Публикувано в Контрол върху качеството в строителството, Обучения по ЗБУТ | Етикети: , , , | Коментарите са изключени за Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

За какво служи сертификата за длъжностно лице по ЗБУТ

     Всеки сертификат, който придобиваме през живота си има съответно предназначение. Обикновено това е документ, който се получава след завършен курс или преминато обучение по нещо. Сертификатът доказва успешно преминаване на това обучение и правото да можете да използвате знанията си на практика.     

     По същия начин и сертификатът за длъжностно лице в строителството, което е отговорно за здравето и безопасността на труд свидетелства за правото да изпълнява тази длъжност в строителната компания. За да може обаче всеки един желаещ да получи този документ, първо преди всичко той трябва да премине курс за обучение в тази област.

    Ако разберете съдържанието на курса, ще знаете за какво ще служи и сертификата, който ще получите на финала му, след като успешно положите изпита си. На първо място той е обучение по безопасност и планове за такава. Всяка компания има своите специфични условия на работа и взаимоотношения с други компании. От това произтичат и правилата за безопасност. За тях отговаря длъжностното лице по ЗБУТ, което ги познава в дълбочина. Затова и първата дейност на това лице е да проучи работата и да направи подробен план за безопасност и дейности за намаляването на риска.

     В своята дейност длъжностното лице по ЗБУТ в строителството задължително е подпомагано от всички началници на отдели. А от своя страна той работи в пряка връзка и в помощ на управителя на фирмата. Той също може да търси съдействие от него в случай, че не среща достатъчно съдействие от отделите.

     Конкретно длъжностното лице има и за задача да следи за физическите средства за предпазване като специално облекло, каски, маски за лице и други подобни. Поддържането на комплекти и подсигуряването им за всеки, който работи и се нуждае от тях е задача на това лице. То също подържа и наличност и следи за годността на всеки от тези служители. Техническите помощни средства са от голямо значение за безопасността и здравето на всеки работещ на строителния обект.

     Сертификатът дава на длъжностното лице правото да представлява фирмата си пред проверяващите и други отговорни органи, които следят за изпълнението на нормативните разпоредби в бранша. Когато възникнат нежелани инциденти по време на работата, без значение дали те са с ранени или не, това лице оказва пълно сътрудничество в изясняване на причините за този инцидент. 

      За да прави всичко това всяко длъжностно лице се нуждае от съответното обучение и сертификат за правоспособност, благодарение на който да върши тази работа. 

Публикувано в Длъжностни лица по ЗБУТ | Етикети: , | Коментарите са изключени за Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционен курс за Координатор по БЗР

Дистанционен курс за Координатор по БЗРКоординатор по ЗБУТ и оценка на условията на работа

За всички места, на които се извършва някаква дейност, се изисква специална оценка на трудовите условия. Процедурата изисква наличие във фирмата или предприятието на квалифицирано лице – групи или комитети по безопасен труд, длъжностно лице по БЗР или координатор по ЗБУТ. Тяхната работа е подчинена на определени критерии, наложени от съответните нормативни актове. В случая, координаторът по безопасна работа следи за прилагането на характерната оценка на трудовата дейност. Разработва план за предотвратяване на професионалния риск. Следи за осигуряването на гаранции и компенсации за работещите във вредни условия.

Координаторът трябва да бъде квалифициран и доказан специалист в съответната трудова дейност. Той периодично преминава курсове на обучение за опресняване на знанията или за усвояване на нови. Чрез дистанционно обучение, избрано от работодателя лице, може да премине квалификационен курс за координатор по БЗР. Образованието и обучението  за сигурността на работната среда дава познания с теоретична и практическа насоченост в областта на здравословните и безопасни условия на работа.

Координаторът по ЗБУТ организира, планира и следи за осъществяване на предписанията за защита на труда на работещите и служителите. Организира превантивната работа по предотвратяване на трудови произшествия и професионални заболявания. Прави задължителен инструктаж на новите работници и периодичен на останалите. Намира се в непрекъснат контакт с контролиращите органи. Освен инструкции, свързани с безопасността, координаторът по БЗР осъществява организацията на работата по безопасен труд. Той следи за информационното осигуряване на работещите във фирмата и насърчава спазването на безопасността и здравето им. Провежда систематично наблюдение на спазването на охраната на труда и създава мерки за нейното непрекъснато подобряване.

Координаторът по безопасна работа следи за постоянното наличие на условия за здрава работна среда,с цел осигуряване и запазване живота и здравето на работещите. Следи и координира действията за осигуряване на безвреден труд, определени според разпоредбите на нормативните актове в защита на интересите на работещите.

Публикувано в Блог и новини, Координатор по БЗР, Обучения по ЗБУТ | Етикети: , , | Коментарите са изключени за Дистанционен курс за Координатор по БЗР

Дистанционен курс за Първоначално обучение на представителите на КУТ и ГУТ

Как да дадем адекватно първоначално обучение за представители на КУТ онлайн

Дистанционен курс за Първоначално обучение на представителите на КУТ и ГУТ

Основна задача на съвестния работодател са здравословни и безопасни условия на труд на хората, с които ежедневно работи и за които носи отговорност.

В този смисъл собствениците на компании с персонал над петдесет души следва да създадат орган, наречен КУТ ( комитет по условия на труд ), със съответните му задължения и отговорности. По нормативни документи този комитет се състои предимно от представители на компанията, допускат се и външни лица, но все пак основната отговорност е на мениджъра или управител, който да избере членовете му.

Макар и да са запознати с работата в нейните специфики, членовете на КУТ следва да преминат първоначално обучение по ЗБУТ, което да ги въведе в това, което трябва да следят като такива. Редно е да се изяснят основни дефиниции като това какво значи безопасно работно място и здравословни условия на труд, които засягат работата на КУТ.

Изборът, направен спрямо условията ( например фактът, че участниците в КУТ обикновено са ангажирани и с други аспекти на фирмената работа ) следва да се изходи от обстоятелството, че първоначалното въвеждащо обучение трябва да е едновременно минимално ангажиращо в дневната част на деня и в същото време интерактивно и достатъчно качествено, за да не се превърне КУТ във формален орган без практическа приложимост.

С избора на онлайн първоначално обучение на представителите на КУТ, работодателят гарантира евтин и достъпен начин на всички, които ще вземат участие, до съответните материали по всяко време. Обучаваните могат да се интересуват и задават своите въпроси, както и да минават тестове и преговарят в удобно за тях време. Конвенционалните курсове не предоставят това предимство. Те обикновено са ограничено със времето и изискват физическо присъствие, което се оказва все по-трудно постижимо.

   Онлайн обучението е най-добро решение и за двете страни. Ако предположим, че компанията се състои от шейсет души, то съпоставимо към него десетте членове на КУТ са немалка част от хората. Като се добави и факторът време, с който не всеки разполага, изборът съвсем се стеснява. Вариант с онлайн обучение изключва много от отказите на служителите да участват в КУТ, поради липса на възможност да посещават курсове и изпити.

Публикувано в Блог и новини | Коментарите са изключени за Дистанционен курс за Първоначално обучение на представителите на КУТ и ГУТ

Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс по контрол на качеството в строителството
Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Контролът на качеството в строителството е ключов фактор за успешното развитие на всяка фирма, работеща в този сектор. Съблюдаването му гарантира поддържане на високо ниво на изпълнение на задачите, характерни за дейността на предприятието. Упражняването на този контрол се изисква от закона и следи за проверяването на равнището на пригодност на използваните в процеса на работа материали и наличието на достатъчно добри условия за безопасност и здраве в трудовата обстановка. Всяка организация, която желае да бъде добавена в листата на Камарата на строителите, трябва да посочи поне едно лице, което е упълномощено да следи за контрола. Това е основната причина да се предлагат различни видове обучения в областта. В момента най-актуален и предпочитан е дистанционният курс по контрол на качеството в строителството, като често специалистите в тази сфера избират да се доусъвършенстват и с курс по ЗБУТ. Продължете с четенето, за да научите още за същността на курса по контрол и предимствата му пред другите предлагани обучения.

Съдържанието на обучението е съобразено с нуждите от специфични знания и умения на работещите в областта. Планът му покрива всички основни компоненти, потребни за справянето с тази дейност на високо ниво. Такива са: информирането относно минималните условия за пускането на строителни материали на пазара, запознаването с документите, които трябва да придружават строителните продукти др. Избралите именно онлайн варианта на този курс се възползват от някои привилегии. Една от тях е финансово облекчение – тази разновидност на обучението е с по-ниска такса. Друг фактор е удобството на домашната обстановка – вече не се налага да излизате от вкъщи, за да повишите квалификацията си. Освен това, всеки участник избира сам датата си на обучение. Комбинацията с курс по ЗБУТ осигурява стабилна подготовка.

Обучението от разстояние навлиза с пълна сила и в областта на строителството. Предимствата на онлайн курса го превръщат в първи избор за по-голямата част от лицата, които се обучават.

Публикувано в Блог и новини | Коментарите са изключени за Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Обучение за длъжностно лице по ЗБУТ

Защо е важно дистанционното обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ?

Наложените от българското законодателство правила за здравословни и безопасни условия на труд, по-познати сред широката общественост с абревиатурата ЗБУТ, предполагат пряко засегнатите от прокараните норми да ги опознаят обстойно. Ето защо в интернет се срещат голям брой обучения (както чрез провеждане на място, така и от разстояние), които обхващат всеки един детайл от тази тематика и са с различна насоченост. Координатор и длъжностно лице по ЗБУТ са две от позициите, които изискват адекватна квалификация в областта и съответно по тази причина има многобройни специализирани курсове. Нерядко някои хора се объркват и трудно разграничават спецификите на двете длъжности. В следващите редове е представена богата информация относно функциите, задълженията и отговорностите на длъжностното лице, както и предлаганите обучения.

Следващото описание насочва вниманието към стойностната подготовка в областта, тъй като от съществено значение за професионалната реализация са теоретичните компетентности. В специализираните курсове в България са представени характеристиките на работата на длъжностното лице. Такива са менажиране на работата по безопасност и здраве, характеристика на сътрудниците в работния процес и преценка на опасността от инцидент в работната среда. В допълнение, от съществено значение за всеки професионалист в тази сфера са и уменията по превенция на последствията от повреди и стимулиране на персонала към безопасно поведение. Организираните занимания в тази насока се отличават и с практическото си направление. Инструкторите уместно допълват обясненията на длъжностната характеристика със собствени преживявания в реална работна среда. Според закона тези курсове са задължителни за всички хора, които извършват такава дейност, и трябва да се провеждат отново всяка година. Свежото нововъведение в областта е дистанционното обучение. То предлага същото обстойно запознаване с материята, гарнирано с по-добра достъпност и комфорт.

В добре организираната подготовка за длъжностно лице по безопасност и здраве всеки заинтересован може да получи богата информация и да развие нужните умения за работа. Тази квалификация в България дава големи възможности за реализация.

Публикувано в Обучения по ЗБУТ | Етикети: , , , , , | Коментарите са изключени за Обучение за длъжностно лице по ЗБУТ